ЦМЕДТ „Амалипе“

Начало / ЦМЕДТ „Амалипе“

ЦМЕДТ „Амалипе“

ЦМЕДТ „Амалипе“
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е сдружение, учредено през 2002 г., което работи за овластяването на ромската общност в България и за активното й участие и равен достъп до ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, както и до качествено здравеопазване и социални услуги. Сдружението има за цел да развива и утвърждава духовните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата и здравеопазването и да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на ромите. „Амалипе“ осъществява дейности в областта на защита на човешките права и околната среда и подпомага диалога, разбирателството и толерантността между различните етноси в България.

Експертиза

Законодателство: Закон за народната просвета и нормативна уредба, свързана с образователната система; нормативна уредба и регламенти, свързани със стратегическите документи на Европейския съюз
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на интеграция на малцинствата (ромска общност)
Европейски политики
Писане на проекти
Работа с местни общности – организиране и развитие на местната общност
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Умения за работа с млади хора
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)

Сфера на дейност:

здравеопазване, култура, младежки дейности, младежки обмен, образование и образователни услуги, обучение, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Теодора Крумова

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Велико Търново

Контакти:

гр. Велико Търново, ул. Самуил 4, ет. 1, ап.16

062 600224

center_amalipe@yahoo.com
office@amalipe.com

http://www.amalipe.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt