Как да станете член на Форум

Начало / Карта на членовете / Как да станете член на Форум Гражданско Участие
Начало / Карта на членовете / Как да станете член на Форум Гражданско Участие

Как да станете член на Форум Гражданско Участие

ФГУ има три вида членство – редовно, асоциирано и почетно.

Редовни членове на ФГУ могат да бъдат фондации или сдружения с нестопанска цел, които споделят мисията и целите му и съдействат за тяхното постигане. Редовните членове имат всички права и задължения, предвидени в Устава на ФГУ. С приемането си членовете се задължават да спазват Устава и Вътрешните правила на форума. Редовните членове формират Общото събрание на ФГУ. Всеки редовен член има право на един глас в Общото събрание и може да избира или да бъде избиран за член на УС на ФГУ. Редовните членове са задължени да плащат членски внос на сдружението.

КАК СЕ СТАВА РЕДОВЕН ЧЛЕН НА ФГУ:

  1. Необходимо е да подадете Заявление за членство до УС на ФГУ. Заявлението се подписва от представляващия на кандидатстващата организация. Заявлението се подава на място в офиса на ФГУ или по поща на адреса на управление на ФГУ. Към заявлението се прилагат: копие от удостоверение за актуално състояние на кандидата и устав/устройствен акт. Текст на заявлението за кандидатстване може да намерите ТУК. Прилага се и протокол от заседанието на съответния орган на кандидатстващата организация, упълномощен да вземе решение за членство.
  2. Управителния съвет на организацията е органът, който има мандат да вземе решение за приемането или отхвърлянето на кандидатури за членство (чл. 18, ал. 12 от Устава на ФГУ). УС на ФГУ разглежда заявлението с всички приложени документи в следващото си (след постъпване на заявлението) заседание и уведомява кандидата за решението си.


Асоциирани членове
на ФГУ могат да са неформални обединения на граждани и мрежи на организации, които осъществяват дейности, близки до мисията и целите на ФГУ, и не са регистрирани като юридически лица. Асоциираните членове участват и биват информирани за дейностите на ФГУ. Участват в Общото събрание на сдружението, но без право на глас.

КАК СЕ СТАВА АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА ФГУ:

или

  • С отправяне на покана от УС на ФГУ до неформални обединения или мрежи за присъединяването им като асоцииран член на ФГУ.

ВАЖНО: При кандидатстване за членство, независимо дали пълноправно или асоциирано, всяка организация или неформална група трябва да представи поне една референция от организация, член или партньор на ФГУ. Ако организацията не може да предостави референция, то е нужно да посочи причина.

След подаването на документи за членство, екипът на ФГУ провежда поне една среща/ телефонен разговор с официален представител на организацията или посочено от него лице, в който:

  • се запознава с дейността на организацията, представя целите и актуалните дейности на ФГУ;
  • основни правила и практики на работа на мрежата;
  • изяснява очакванията на организацията кандидат.

Ако екипът на ФГУ не може да проведе такава среща по някаква причина, то тя се провежда от член на Управителния съвет.

Тази информация се предоставя на Управителния съвет при обсъждане на получените кандидатури. При необходимост, екипът дава становище по отношение на присъединяването на кандидатстващата организация.

Почетни членове на ФГУ могат да бъдат физически лица, които имат особени заслуги за развитието на ФГУ и са допринесли за утвърждаване на престижа и доброто име на сдружението. Почетните членове участват и биват информирани за дейностите на ФГУ. Почетните членове могат да участват в Общите събрания на ФГУ, без право на глас и без задължение за плащане на членски внос.

УС на ФГУ определя кои лица да покани за почетни членове на форума.


Документите за членство се изпращат на адрес:

Сдружение „Форум Гражданско Участие“

ул. „Христо Белчев“ 3, ет. 1

Къщата на гражданските организации

1000 София 

 

Документи за изтегляне: 

Заявление за членство
Заявление за асоциирано членство

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt