Становища

Начало / Становища (Страница 6)
Начало / Становища (Страница 6)

Становище на ФГУ относно Проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Форум Гражданско Участие (ФГУ) изразява подкрепата си за Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. В член 6 от Проекта е [...]

Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

На електронния сайт на Оперативна програма „Административен капацитет“ е публикувана покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които желаят да [...]

Покани към ЮЛНЦ за номиниране на представители в Комитетите за наблюдение за новите ОП

Управляващите органи на оперативните програми публикуват покани към ЮЛНЦ за номиниране на техни представители в комитетите за наблюдение на новите програми. Към момента, заявления могат да се [...]

Документи от работните групи, свързани с подготовката на следващия програмен период (2014 – 2020)

През 2012 г. бяха сформирани работни групи за изготвяне на Договора за партньорство на Р България и ЕС за периода 2014-2020 г., както и за новите оперативни програми. В работата на Работните [...]

Предложения на Форум „Гражданско участие“ относно Плана за действие за изпълнението на Стратегията за развитие на гражданските организации

На 01.10.2012 г. Форум „Гражданско участие“ изпрати до Министъра по управлението на фондовете от ЕС писмо, в което представи своите Предложения относно Плана за действие за [...]

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г.

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г. е разработена от работна група, инициирана през месец януари 2012 г. от министър [...]

страница  6  от  6
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt